Skip to main content
Skip table of contents

1. Snelle uitleg

De CROW500 gaat uit van risico-denken en informatie doorgeven aan de volgende in de keten. Het advies is om aan de hand van mogelijke conflicten (risico’s) verdere informatie te vergaren. Het vergaren van de informatie kan je kwijt bij “EV’s en afspraken”, zodat voor de volgende in de keten zichtbaar is wat is onderzocht. Sommige risico’s zal je elimineren middels het aanpassen van het ontwerp / verleggen van kabels en leidingen. Indien het ontwerp niet aangepast kan worden waarbij het risico verdwijnt, moet je een beheersmaatregel nemen. De risico’s en maatregelen leg je vast bij “Risico’s en maatregelen”.

In deze module vind je een snelle uitleg van de app vanuit de positie van initiatiefnemer en vanuit de positie van grondroerder in de vorm van een stappenplan. Met hyperlinks en vanaf module 2 vind je de gedetailleerde stap-voor-stap uitleg.

1.1 Snelle uitleg initiatiefnemer

1. Inloggen

2. Start nieuw initiatief of keuze maken uit een bestaand initiatief

Vervolg stappenplan bij een nieuw initiatief. Bij een bestaand initiatief pak je de stap op waar je bent gebleven.

3. Beheer voor:

  • aanpassen van de informatie over het initiatief

  • kiezen van de juiste fasering

  • eventueel gebruikers toevoegen

4. Aanmaken gebied of meerdere gebieden of deelgebieden

5. Klic informatie toevoegen

6. Indien van toepassing: extra gebiedsinformatie toevoegen

7. Ontwerp(en) toevoegen

8. Vergelijk de gebiedsinformatie en het ontwerp en stel vast waar de mogelijke conflicten (risico’s) liggen op alle disciplines (gas, water, telecom etc)

9. Bepaal aan de hand van de mogelijke conflicten met welke netbeheerders je contact kan opnemen voor nadere informatie over maatregelen die genomen moeten worden om schade aan hun kabels en leidingen te voorkomen. Leg vast wat je met hen besproken hebt bij “EV’s en afspraken

Indien er een EV bij de Klic is geleverd, deze ook vastleggen bij “EV’s en afspraken

10. Bepaal welke risico’s je kunt elimineren door bijvoorbeeld het ontwerp aan te passen of door het verleggen van kabels en leidingen. Deel - voor zover nodig - met de aannemer welke risico's jij al hebt gemitigeerd. Dit kan in het scherm “EV’s en afspraken”.

11. De initiatiefnemer bepaalt of er een noodzaak is tot het lokaliseren in de ontwerpfase. Indien dit van toepassing is, ontstaat er nieuwe gebiedsinformatie en worden de stappen vanuit stap 6 opnieuw uitgevoerd. Indien er afwijkingen zijn aangetroffen of schades zijn gemaakt, deze vastleggen.

12. Voor de overgebleven risico’s moeten beheersmaatregelen worden genomen. Deze leg je vast bij “Risico’s en maatregelen”. Je kunt hiervoor gebruik maken van suggesties van C5P en/of zelf risico’s en maatregelen toevoegen.

1.1.1 Voorbeeld van samenwerken in één initiatief door meerdere personen

Persoon 1 start het initiatief op (stappen 1 en 2).

Na het invoegen van de eigen informatie wordt de fase overgedragen "in de huidige fase" naar persoon 2. Welke fase dit is, is afhankelijk van de gekozen fasering en is afhankelijk van de samenwerking. Persoon 2 kan zich bij dezelfde organisatie bevinden, maar kan zich ook bij een andere organisatie bevinden. Als alle initiatiefnemers hun informatie hebben ingevuld, wordt de fase overgedragen via "volgende fase".

1.2 Snelle uitleg grondroerder

  1. Je checkt bij ontvangst van het initiatief of:

  • het initiatief in de werkvoorbereidsingsfase staat

  • of de benodigde informatie aanwezig is.

Let op! Een vrijwel lege C5P kan nog steeds volledig zijn volgens de CROW500.

Bijvoorbeeld als uit onderzoek blijkt dat er geen risico’s zijn en er daardoor geen beheersmaatregelen benodigd zijn of als er sprake is van een klein werk of onderhoudswerk[1]. Het siert de initiatiefnemer dan wel om bij overdracht aan te geven dat van een van deze situatie  sprake is (zie de afbeelding onderaan deze paragraaf).

Als informatie ontbreekt waardoor je niet verder kunt, neem je contact op met de initiatiefnemer (volgens afspraken van de eigen organisatie) en zet je de stap terug in C5P, zodat de initiatiefnemer de informatie kan aanvullen.

2. Klic informatie toevoegen (graafklic)

3. Indien van toepassing: EV's en afspraken in- of aanvullen

4. Maatregelenplan beoordelen en uitwerken & werkinstructies vastleggen. Elke gebied of deelgebied krijgt een eigen uitdraai van een werkinstructie.

5. De werkinstructie (via de app of via een handout) bespreken in de startwerkbespreking

Voorbeeld van gebruik van het veld aandachtspunten bij overdracht


[1] Doorlooptijden en de verschillende projectfasen en het abstractieniveau van uitwerking van output mogen verschillend zijn per soort project. Zie pagina 11 van de CROW500.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.