Knowledge base van het KE-chain platform

Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

(For English, see below)

Binnenkort zal de oude servicedesk worden gemigreerd naar een nieuwe servicedesk omgeving. Jullie krijgen dit bericht om jullie op te hoogte te stellen van de aanstaande wijzingen. Op deze manier willen we er op toezien de migratie voor onze gebruikers zo soepel mogelijk te laten verlopen.


Achtergrond

De Servicedesk zal worden gemigreerd naar een nieuwe (cloud) versie van het ticketing systeem dat we gebruiken voor alle ontwikkelingen binnen KE-works.

We nemen de huidige tickets niet over en starten weer opnieuw met het uitgeven van tickets. Het nieuwe systeem heeft ook een betere integratie met ons ontwikkel ticket systeem, waardoor we sneller en adequater kunnen reageren op inkomende tickets en/of feedback tickets (zoals die worden aangemaakt als je een usersnap feedback screenshot maakt). Ook kunnen we de status van het ontwikkel ticket koppelen aan de status van het aangemaakte ticket door de klant zodat je als klant (nagenoeg) realtime kan zien wat er gebeurt met het ticket in de achtergrond. Een betere transparantie en kortere lijnen, iets wat we belangrijk vinden.

Wat er gaat wijzigen

 • De link van het oude servicedesk portaal zal komen te vervallen. Er komt daarvoor een nieuwe link in de plaats. 
 • De telling van de servicedesk tickets zal weer beginnen bij 1 en zo verder.
 • Als u een gebruikersaccount heeft op het oude portaal, zal u een nieuwe uitnodiging ontvangen van het nieuwe portaal om een gebruikersaccount aan te maken.
 • Openstaande tickets in het oude portaal zullen worden behandeld in het oude portaal totdat deze gesloten worden. Toegang tot het oude portaal zal blijven bestaan tot alle tickets daar zijn gesloten.
 • Emails naar het email adres servicedesk@ke-chain.com zullen worden behandeld vanuit het nieuwe portaal.
 • De KE-chain Knowledge Base zal in November worden gemigreerd naar de nieuwe omgeving. De links in KE-chain zullen daar automatisch naar gaan verwijzen.

Wat je als gebruiker moet doen

Als gebruiker hoef je niets te doen. Je krijg vanzelf een uitnodiging om een account aan te maken op het nieuwe portaal.

Wanneer je graag een back-up hebt van de voorgaande communicatie voordat deze komt te vervallen, kunnen we daarvan een export maken. Wil je daarvan gebruik maken, laat het ons even weten door een email te sturen naar support@ke-chain.com.


Wanneer vindt deze migratie plaats

 • In de week van 26 – 30 oktober (week 44) vindt de migratie naar de nieuwe omgeving plaats en zullen de nieuwe accounts voor gebruikers worden aangemaakt en gedistribueerd. Vanaf dan kunt u gelijk de nieuwe omgeving gebruiken. 
 • In de week van 2 november – 5 november zullen alle weblinks worden aangepast naar het nieuwe portaal.
 • Medio November zal de Knowledge Base (de documentatie) naar de nieuwe omgeving worden over gezet.

We willen graag helpen

Als je nog vragen hebt met betrekking tot deze verandering van de support omgeving horen wij dat graag. Je kunt direct contact opnemen met onze supportafdeling via e-mail op support@ke-works.com. Je kunt ook een support ticket aanmaken door een email te sturen naar servicedesk@ke-chain.com.


Service Announcement: Migration of the Service Desk environment

The old service desk will soon be migrated to a new service desk environment. You are getting this message to notify you of the upcoming changes. In this way, we want to ensure that the migration runs as smoothly as possible for our users.

Background

The Service Desk will be migrated to a new (cloud) version of the ticketing system that we use for all developments within KE-works.

We will not take over the current tickets and will start again with issuing tickets. The new system also has better integration with our development ticket system, allowing us to respond faster and more adequately to incoming tickets and / or feedback tickets (such as those created when you take a user snap feedback screenshot). We can also link the status of the development ticket to the status of the ticket created by the customer so that you as a customer can see (almost) real-time what is happening with the ticket in the background. Better transparency and shorter lines, something we think is important.

What will change

 • The link of the old Servicedesk portal will be discontinued. A link to the new Servicedesk portal will be provided.
 • The number of the Servicedesk tickets will be reissued.
 • If you have a user account on the old portal, you will receive a new invitation from the new portal to register an account.
 • Open tickets in the old portal will be handled in the old portal until they are closed. Access to the old portal will remain until all tickets are closed.
 • Email to the email address servicedesk@ke-chain.com will be handled from the new portal.
 • The KE-chain knowledge base will be migrated to the new environment in november. The links in KE-chain will automatically point to it.

When will this migration take place?

 • In the week of October 26 - 30 (week 44), the migration to the new environment will take place and the new accounts will be created and distributed for users. From then on you can immediately use the new environment.
 • In the week of November 2 - November 5, all web links will be adapted to the new portal.
 • The Knowledge Base (documentation) will be transferred to the new environment in mid-November.

What do I have to do myself?

As a user you don't have to do anything. You will receive an invitation the create a new account in the new Servicedesk portal.

If you would like a backup of the previous communication before it expires, we can make an export of it. Mail to servicedesk@ke-chain.com if you want a backup of the old tickets.

We would like to help

If you have any questions regarding this change of the support environment, please let us know. You can contact our support department directly by e-mail at support@ke-works.com or via servicedesk@ke-chain.com


 • No labels